Erektylní dysfunkce

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce představuje dosti obvyklé onemocnění, které postihuje především muže starší 40 let. Etiologie je různorodá, často vícefaktoriální, k diagnostice je proto potřeba přistupovat všeobecně. Důležité je pátrat po důvodu erektilní dyfunkce a léčit nejen potíže s erekcí, ale pokud je to možné, tak i základní problém. Nejčastější rizikové faktory erektilní dysfunkce jsou shodné s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění, proto může být varovným signálem vzniku kardiovaskulárních příhod. Článek shrnuje aktuální možnosti léčby.

Erektilní dysfunkce (ED) je definována jako trvalá, minimálně po dobu půl roku trvající neschopnost dosáhnout a udržet erekci k uspokojivé sexuální aktivitě. Ta přitom výrazně negativně ovlivňuje kvalitu života nejenom samotného pacienta, ale i jeho partnera, a může vést k narušení jejich partnerského soužití. Téměř každý muž v průběhu sexuálního života zaznamená krátké epizody problémů s erekcí, které ve většině případů spontánně odezní a nevyžadují žádnou léčbu. Pokud se potíže vyskytují déle než 3-6 měsíců nebo pokud dochází k selhání erekce ve více než čtvrtině pokusů o sexuální styk, je na místě vyhledat lékařskou péči. Podle doby vzniku můžeme ED rozdělit na primární, manifestující se od počátku sexuálního života, a sekundární, které se projeví po různě dlouhé periodě normálního sexuálního života.

Prevalence

Poruchy erekce jsou v mužské populaci obvyklé, jejich šance narůstá s věkem. Mohou se samozřejmě vyskytovat i u mladších pacientů. Analýza recentně publikovaných prací provedená International Consultant Commitee for Sexual Medicine potvrdila výraznou věkovou závislost u ED. U mužů mladších 40 let je prevalence 1-10 %, u mužů mezi 40-49 lety pak 2-15 %. Ve věkové skupině 60-69 let prevalence poruch erekce výrazně narůstá na 20-40 %, u mužů nad 70 let je mezi 50-100 %. Ve věkové skupině 50-59 let se prevalence výrazně geograficky lišila, v evropských studiích byl výskyt poruch erekce mezi 20-30 %, v amerických studiích od 7 do 35 %. Podle aktuálního průzkumu z roku 2013 trpí v České republice 20% mužů; ve věku od 36 do 66 let nějakou formou erektilní dysfunkce. Spokojenost se sexuálním životem vyjádřilo 57 % tázaných.